Ana səhifə > Rektorun müraciəti

BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ ­– ZAMANIN TƏLƏBİDİR

Öz dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Respublikamız yeni iqtisadi sistemin – bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin bərqərar olması üçün digər sahələrlə yanaşı təh­­sildə də köklü islahatların aparılmasını zəruriləşdirmişdir. Bu isə öz növ­bə­sin­də kadr hazırlığının tələb və təklif əsasında qurulmasını və xüsusilə də yeni iqtisadi münasibətlərin tələblərinə cavab verən biznes və menecment sahəsində ida­rə­çi­lik bacarığını özün­də təcəssüm etdi­rən müasir təfəkkürlü iqtisadçı mü­tə­xəs­sis-kadrların ha­zır­­lanmasını ön plana çəkmişdir. Belə şəraitdə sırf iqtisad yö­nüm­lü yeni tipli ali məktəbin – Bakı Biznes Uni­ver­­sitetinin təşəkkül tapmasına böyük ehtiyac ya­ranmışdır. Daha dəqiq desək, Bakı Biz­nes Univer­sitetinin yaranmasını zaman özü diktə etmişdir.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə yenidən hakimiy­yə­tə qayıdışı və onun özəl təhsilə olan bir­mə­nalı müsbət münasibəti, yəni «Döv­lət təhsil sistemi ilə yanaşı, Azər­bay­can­da özəl təhsil sistemi də yaranır. Bu, müasir dövrün tələbidir» fikri bu prosesin inkişafına inamlı təkan ver­miş­dir.

Rektor

i.e.d., prof. İbad ABBASOV